image banner
Cách đây 93 năm, vào ngày 01/8/1930 nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đỏ 1-8, Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8.
Cách đây 93 năm, vào ngày 01/8/1930 nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đỏ 1-8, Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8. Tài liệu này giải thích nguồn gốc chiến tranh đế quốc, kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
      Tài liệu cũng phân biệt ba loại chiến tranh: chiến tranh đế quốc, chiến tranh đế quốc chống Liên bang Xô viết, chiến tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và thái độ đối với các loại chiến tranh ấy; cuối cùng, tài liệu nêu rõ những khẩu hiệu đấu tranh nhân dịp kỷ niệm 1-8 (đây là tài liệu đề rõ Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành sớm nhất đã sưu tầm được). Tài liệu được phát hành như một lời hiệu triệu cổ vũ, động viên và thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân trong phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ các phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Từ đó, ngày 01/8 trở thành ngày kỷ niệm đáng nhớ - ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng ta.
  
anh tin bai

           Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, đó là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất và có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

           93 năm qua công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, ngành Tuyên giáo huyện Mường Khương nói riêng đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

           Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo đồng thời để các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. 

           Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chi Minh rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, tại hội nghị Tuyên giáo miền núi năm 1963, Người đã nói: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động cụ thể nhằm phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và dân tộc. Tư tưởng của Bác, tấm gương đạo đức cách mạng của Bác và những lời dạy của Bác đã và đang tiếp sức cho những người làm công tác tuyên giáo phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

           Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

           Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên giáo; được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương và sự phối hợp, ủng hộ của các cấp, các ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương họp triển khai nhiệm vụ 

         Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; công tác biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục lịch sử truyền thống cho các tầng lớp Nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ được chú trọng. Bên cạnh việc tập trung tham mưu triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo còn tích cực tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Đảng phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Thường xuyên định hướng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa văn nghệ với nhiều hình thức, nội dung đổi mới, sáng tạo nhằm lôi cuốn được Nhân dân nhất là các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương,... Đặc biệt Ban Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm theo của tập thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đã được phát hiện, nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác và việc thực hiện cam kết nêu gương ngày càng hiệu quả, sát thực; phát huy được tính tự giác của cán bộ, đảng viên, nêu gương của người đứng đầu, từ đó đã tạo ra kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị,...

         Với những công việc, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo được triển khai đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức trong toàn Đảng bộ, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Từ đó khơi dậy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đưa huyện Mường Khương vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn và khá toàn diện.

         Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương tiếp tục đẩy mạnh tham mưu tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII, XIII) của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; các gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND cùng cấp, với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, các cơ quan trong khối tuyên truyền, khoa giáo, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện, các chi đảng bộ cơ sở để tham mưu triển khai thực hiện và sơ, tổng kết hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc qua đó tham mưu các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở.

         Trải qua 93 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Nguồn CTTĐT huyện Mường Khương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập